Avis Legal

Titularitat
 

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que l’entitat titular d’aquesta pàgina web és  inscrita al Registre Mercantil de Girona en data 12 maig de 2011 en el Regitre Mercantil de barcelona, al volum 2823, foli 97 fulla numero GI-51818, inscripcio 1ª, amb domicili a Santa Coloma de Farners (17430), al carrer Vallors, 20, amb CIF núm. B-55104442, telèfon 606 327 776, a/e:laselva@serveissanitaris.com

Privadesa de les dades
 

Serveis sanitaris la selva SL informa que totes les dades facilitades a través dels formularis electrònics d’aquesta pàgina web i/o mitjançant correu electrònic es tractaran amb estricta confidencialitat, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. L’ús dels formularis esmentats, així com la tramesa d’un correu electrònic, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades que s’hi inclouen.


Serveis sanitaris la selva SL es compromet a fer un ús responsable i confidencial de les dades, garanteix que es tractaran d’acord amb la legislació vigent en cada moment i que tan sols s’utilitzaran amb el propòsit indicat en cada cas.

Les dades sol·licitades són, en cada moment, les imprescindibles en relació amb l’àmbit i les finalitats especificades en cada cas.

La persona usuària respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, i Serveis sanitaris la selva SL es reservarà el dret a excloure dels serveis registrats tot aquell usuari o usuària que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’aquelles accions legals que puguin ser procedents.


Dret d’accés

L’usuari o usuària podrà exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals en els termes i condicions previstos a la Llei orgànica 15/1999 enviant un escrit a:

Serveis Sanitaris la Selva SL

C/ Vallors, 20

17430 Sta Coloma de Farners

Girona

O bé per correu electrònic a: laselva@serveissanitaris.com


Condicions d’ús

 

Aquesta pàgina web i tots els seus continguts inclosos els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material són propietat de Serveis sanitaris la selva SRL, si no s’indica el contrari.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquesta pàgina web resta subjecta a les condicions següents:

 • L’accés i l’ús de la pàgina web són lliures i gratuïts. Tanmateix, Serveis sanitaris la selva SL es reserva la possibilitat de restringir-ne determinades seccions per a les finalitats que estimi oportunes.
   
 • La totalitat de la informació facilitada per l’usuari o usuària a través d’aquesta pàgina web haurà de ser certa, de manera que la persona usuària garantirà l’autenticitat de les dades que hagi comunicat a Serveis sanitaris la selva SL mitjançant els formularis d’aquesta pàgina web. L’usuari o usuària es responsabilitza de mantenir la informació facilitada permanentment actualitzada, de manera que es correspongui a cada moment amb la seva situació present. En qualsevol cas, l’usuari o usuària serà l’única persona responsable de la informació inexacta o falsa que hagi proporcionat, així com del perjudici que aquesta informació provoqui a Serveis sanitaris la selva SL o a tercers.
   
 • L’usuari o usuària es compromet a fer un ús adequat de la pàgina web, amb total subjecció a la llei i als bons costums, i a mantenir el degut respecte als altres usuaris i usuàries.
   
 • Resta prohibit qualsevol ús comercial de la pàgina web.
   
 • L’usuari o usuària s’obliga a no utilitzar cap dels documents, imatges i informacions contingudes en aquesta pàgina web amb finalitats il·lícites, expressament prohibides en aquestes condicions d’ús i/o contràries als drets i interessos de Serveis sanitaris la selva SL d’algun dels seus membres i/o tercers, i hi respondrà en cas d’incomplir aquesta obligació.
   
 • L’usuari o usuària es compromet a no malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels materials i informacions continguts en aquesta pàgina web ni dels sistemes d’informació o els documents, arxius i qualsevol contingut emmagatzemat a qualsevol equip informàtic de Serveis sanitaris la selva SL, dels seus membres o de qualsevol usuari o usuària de la pàgina web.
   
 • Resta prohibida la modificació i/o explotació de la pàgina i els seus continguts.
   
 • Serveis sanitaris la selva SL no garanteix que la pàgina web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la pàgina web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
   
 • En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar no serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària.
   
 • L’ús d’aquesta pàgina web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.
   

Exclusió de responsabilitat

Serveis sanitaris la selva SL no es responsabilitza dels danys i perjudicis que pugui provocar la falta d’exactitud, autenticitat, exhaustivitat i actualitat de la informació continguda en aquesta pàgina web, ni dels danys causats per qualsevol error o omissió en què puguin incórrer tant la informació i manifestacions publicades en aquesta pàgina web com la informació obtinguda a través d’enllaços a sistemes externs als quals es pugui accedir.

Serveis sanitaris la selva SL no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i/o informacions d’aquesta pàgina web.

Serveis sanitaris la selva SL no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament de la pàgina web i, per tant, exclou, dins el marc legal vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels seus serveis habilitats, així com per les dificultats en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, en el seu cas, es prestin determinats serveis.